27 RESTAURANT & BAR AT FREEHAND MIAMI Miami Beach, Florida